Agenda 2016

Konferencja ZIP 2016 odbędzie się 16 czerwca 2016 r. w Airport Hotel Okęcie przy ul.17 Stycznia 24 w Warszawie.

08.15 - 09.00

Rejestracja uczestników, poranna kawa i networking

09.00 - 09.15

Powitanie uczestników i otwarcie konferencji

Przemysław Gamdzyk

CEO & Meeting Designer, Evention

09.15 - 09.40

Zarządzanie informacją w czasach transformacji cyfrowej

Procesy Data Governance czy Data Management są dla tradycyjnych organizacji jednym z podstawowych mechanizmów kontrolnych oraz najczęściej wynikiem wdrożenia wymagań regulacyjnych. Dostępne obecnie technologie, wzrost mocy obliczeniowej i pojemności pamięci otwierają nowe możliwości i sposoby wykorzystania danych w przedsiębiorstwie. Organizacje w dobie transformacji cyfrowej powinny opierać swoje wyniki i pozycję rynkową na efektywnym wykorzystaniu danych i technologii do pogłębienia wiedzy. Stawianie hipotez, ich szybkie testowanie, wyciąganie wniosków oraz kolejne iteracje i próby, znajdują się w centrum działalności operacyjnej takich organizacji. W jaki sposób w takim kontekście budować wartość biznesową w oparciu o dane – jednocześnie zapewniając odpowiednią kontrolę danych?

Józef Sulwiński

Leader Grupy Doradztwa Informatycznego, EY

Mariusz Zarzycki

Executive Director, Grupa Doradztwa Informatycznego, EY

09.40 - 10.00

Zwinne podejście do wdrożenia zarządzania danymi w organizacji - od wdrożenia ładu w danych do osiągnięcia korzyści biznesowych z architektury i jakości danych

Wdrożenie i utrzymanie Data Governance w organizacji jest wyzwaniem – wymaga zarówno nakładów pracy, jak i środków finansowych. Na dodatek bywa usłane szeregiem pułapek i rozczarowań. Jak podchodzić możliwie efektywnie do ładu danych w organizacji? Jakimi metodami oraz narzędziami się wspierać? Jak sukcesywnie podnosić poziom dojrzałości w obszarze danych z równoległym zapewnianiem korzyści biznesowych? Czego uczą nas doświadczenia ze zrealizowanych projektów? W ramach przytoczonych przykładów uczestnicy będą mogli zobaczyć, jak w ciągu krótkiego czasu można przygotować procesy zarządzania architekturą i jakością danych ze „zwinnym” uwzględnieniem podstaw metodycznych (m.in. DAMA, TIQM) i narzędzi (Talend).

Krzysztof Gwardys

CEO, Promity

Krzysztof Surma

Data Services Manager, Promity

10.00 - 10.20

Fazy rozwoju gospodarowania danymi w firmie - od Barbarzyńcy po Ewangelistę

Początek, czyli etap instrumentalnego traktowania danych, tj. gospodarka rabunkowa – „robimy, dopóki się nie zawali”. Kolejna faza „Kolonialna” – czyli przymus ze strony regulatora: wiemy już, że dalsza eksploatacja danych nie doprowadzi do sukcesu, ale aplikujemy zalecenia regulatora. Ostatni etap to w pełni świadoma prospołeczna polityka gospodarowania danymi. Dzielimy się informacją z innymi, oczywiście bez narażania na szwank własnego biznesu.

Konrad Hoszowski

Technical Account Manager, Ab Initio

Wojciech Małek

, Ab Initio

10.20 - 10.40

Wirtualizacja danych – wzorce architektoniczne i ich rola w nowoczesnym Business Intelligence

Wzrastająca liczba istotnych dla organizacji źródeł danych dostarcza nowych wyzwań w zakresie zapewnienia sprawnego i bezpiecznego dostępu do nich. Podobnie skuteczne wspieranie inicjatyw samoobsługowych modeli BI wymaga ponownego zdefiniowania zasad i strategii udostępniania danych w organizacji. Stajemy przed nowymi wyzwaniami związanymi z wydajnością udostępniania danych detalicznych, zapewnieniem możliwości łączenia danych z wielu źródeł, spójnego zarządzania ich bezpieczeństwem. W trakcie prezentacji omówione zostaną wzorce architektoniczne wykorzystywania narzędzi do wirtualizacji (federacji) danych pozwalające na podejmowanie powyższych wyzwań oraz wskazana zostanie rola wirtualizacji danych w programach Data Governance.

Patryk Choroś

Principal Business Solutions Manager, SAS Institute

10.40 - 11.00

Jak z danych wyłuskać potrzebną informację

Z danymi strukturalnymi radzimy sobie coraz lepiej dzięki Big Data. Co jednak z danymi „na miarę ludzką”? Wszak myślimy i tworzymy w sposób daleki od maszynowego. Jakie mamy rozwiązania pozwalające skutecznie kategoryzować informacje niestrukturalne, budować repozytoria i archiwa oraz zarządzać informacją aż do końca jej życia (czyli do jej usunięcia czy skasowania). Ten ostatni aspekt jest szczególnie istotny w świetle opublikowanego w maju europejskiego General Data Protection Regulation i ‚prawa do zapomnienia’ zawartego w tym dokumencie.

Dariusz Śliwa

Inf. Mgmt & Governance, Hewlett Packard Enterprise

11.00 - 11.20

Metody porządkowania świata pojęć biznesowych w kontekście zarządzania informacjami w firmach

Prof. Andrzej Sobczak

Kierownik Zakładu Zarządzania Informatyką w Instytucie Informatyki i Gospodarki Cyfrowej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

11.20 - 11.45

Przerwa kawowa

11.45 - 13.15

SESJA ROUNDTABLES

W trakcie sesji roundtables odbędą się 2 rundy dyskusji po 40 minut każda.

Równoległe dyskusje roundtables to element konferencji angażujący wszystkich uczestników. Ta sesja ma kilka celów. Po pierwsze, bezpośrednią wymianę opinii i doświadczeń w ramach konkretnego zagadnienia, interesującego daną grupę uczestników. Po drugie możliwość spotkania i rozmowy z prowadzącym dane roundtable – wybraliśmy bowiem do ich prowadzenia osoby o dużej wiedzy i doświadczeniu. Sesja roundtables to b. szerokie spektrum tematów, tak aby każdy uczestnik konferencji mógł znaleźć interesującą go najbardziej dyskusję i poznać w ten sposób innych uczestników zainteresowanych tą samą tematyką.

Tematy poszczególnych stolików w ramach sesji równoległych dyskusji roundtables:

11.50 - 12.30

Runda I

1. Audyt jakości danych

Krzysztof Surma

Data Services Manager, Promity

W ramach warsztatu uczestnicy wcielą się w rolę zespołu ds. Data Quality i na podstawie przygotowanego ćwiczenia poznają, jak może przebiegać proces badania jakości danych pozwalający na ocenę biznesową tej jakości. Ten mini warsztat zakończy dyskusja na temat doświadczeń przy implementacji procesów badania i monitorowania jakości danych.

2. Dane naszym skarbem i zasobem.

Jak sprawić, by posiadane przez nas dane przekuć w wartość biznesową i czynnik budowania przewagi konkurencyjnej naszej organizacji?

Grzegorz Stępniak

Dyrektor IT, PERN Przyjaźń SA

3. Data Governance – jak dobrze „sprzedać” taki projekt w organizacji?

Jakie są skutecznie uzasadniania potrzeby podjęcia prac związanych z wdrażaniem Data Governance? Jak do potrzeby budowy ładu w danych przekonywać decydentów i interesariuszy w firmie? Kiedy to robić, jak tłumaczyć innym, na czym to polega, jakie przynosi korzyści? Co zrobić, żeby projekty Data Governance niosły rzeczywistą wartość, a nie były tylko spełnieniem woli regulatora?

Tomasz Mierzwa

Współwłaściciel, ValueTank

Tomasz Nitychoruk

Business Visionary w Business Insights, Orange Polska

4. Gospodarowanie danymi w firmie – na jakim etapie jesteśmy?

Czy Data Governance to inicjatywa, której skuteczna realizacja wymaga użycia ‘siły’? Czy Data Governane można już traktować podmiotowo? Czy nadszedł już czas dla priorytetowego traktowania inicjatyw Data Governance?

Konrad Hoszowski

Technical Account Manager, Ab Initio

Wojciech Małek

, Ab Initio

5. Analityka danych niestrukturalnych w dużych firmach.

Co daje badanie informacji przechowywanych jako tekst w tysiącach dokumentów zalegających dyski sieciowe, SharePointa, intranety i bazy danych? Kto stara się to robić i z jakim skutkiem? Jak trudne i skomplikowane jest to zadanie? Co można osiągnąć jak szybko i jakim kosztem? Czy narzędzia takiej analizy powinny być dostępne dla wszystkich czy dla wybranej grupy (np. elity) przedsiębiorstwa? Porozmawiajmy o naszych doświadczeniach.

Paweł Wróblewski

Regional Manager, Findwise

6. Czy można zapomnieć o ‚prawie do zapomnienia’? Jak to godzić z efektywnym zarządzaniem informacją w organizacji?

Zarządzanie informacją w przedsiębiorstwie jest pełne wyzwań. Czy nowa regulacja europejska – General Data Protection Regulation (GDPR) – wprowadza dodatkowe komplikacje? Czy groźba kar w wysokości 2-3% przychodu będzie skutecznym argumentem kierującym uwagę zarządu firmy na temat zarządzania informacją? Czy warto postawić na szybkie spełnienie wymagań GDPR, by tym przyciągać nowych klientów indywidualnych?

Dariusz Śliwa

Inf. Mgmt & Governance, Hewlett Packard Enterprise

12.35 - 13.15

Runda II

1. Audyt jakości danych

Krzysztof Surma

Data Services Manager, Promity

W ramach warsztatu uczestnicy wcielą się w rolę zespołu ds. Data Quality i na podstawie przygotowanego ćwiczenia poznają, jak może przebiegać proces badania jakości danych pozwalający na ocenę biznesową tej jakości. Ten mini warsztat zakończy dyskusja na temat doświadczeń przy implementacji procesów badania i monitorowania jakości danych.

2. Chief Data Officer w organizacji.

Rola, zadania, znaczenie w firmie i perspektywy rozwoju zawodowego dla CDO.

dr Maciej Nawrocki

Chief Data Officer, Credit Agricole Bank Polska S.A.

3. Co to znaczy wystarczająco dobra jakość danych?

Andrzej Czechowski

CIO Business Intelligence Head, Samsung Electronics Polska

Jaki można wskazać krytyczne filary – konieczne do tego, by dane „żyły” w organizacji? Dane i jakość – o jakich procesach mówimy? Poprawiania jakości danych … czy jest możliwe aż do 100%? Case Study – Samsung Electronics Polska.

4. Spójne i wspólne działanie w obszarze danych.

Dariusz Flisiak

Director, MIS & Data Quality, Alior Bank

Jak połączyć (zazwyczaj) oderwane od siebie inicjatywy zarządzania danymi, takie jak MDM, architektura danych, zarządzanie jakością, czy Data Governance w jeden, spójny program?

5. Data Governance w czasach BigData

Jak utrzymać ład w danych w czasach, gdy dochodzi o coraz częstszego łączenie różnych źródeł danych, w tym łączenia źródeł danych wewnętrznych (nad którymi przy pewnym wysiłku możemy zaprowadzić kontrolę) z danymi zewnętrznymi, nad którymi nasza kontrola jest istotnie słabsza?

Agnieszka Zdebiak

Prezes fundacji, Fundacja Data Sci

6. Likwidacja firmowej wieży Babel

Jak zarządzić wspólnymi definicjami w obszarze danych i zarządzania informacją, tak aby wszyscy w firmie zaczęli mówić wspólnym językiem? W jaki sposób zapewnić spójność raportowania dzięki wspólnemu słownikowi pojęć i Data Dictionary. Jak złożony powinien być wspólny model? Jak obszernie, głęboko i dokładnie warto wchodzić w ten obszar? Jak budować wspólny słownik, kogo do tego angażować, kto powinien być jego właścicielem?

Paweł Pilarczyk

Korporacyjny Architekt Danych, Orange Polska

Tomasz Nitychoruk

Business Visionary w Business Insights, Orange Polska

7. Migracja danych w środowisku rozproszonym

Różne mogą być podejścia do złożonych migracji danych. Prowadzący, w ramach wprowadzenia, przedstawi prawdziwe doświadczenia z migracji danych z kilku oddziałów firmy zlokalizowanej na terenie Europy. W odniesieniu do tych i swoich doświadczeń uczestnicy będą mogli porozmawiać o modelach organizacyjnych realizacji przedsięwzięć migracyjnych oraz współpracy ekspertów technicznych i użytkowników biznesowych.

Grzegorz Kukawski

Business Intelligence Manager, Promity

13.15 - 14.00

Lunch

14.00 - 14.25

Zarządzanie informacją – jak wykorzystać dorobek dziedziny

Zarządzanie informacją to dyscyplina akademicka o dużym dorobku i latach rozwoju. Czy potrafimy go wykorzystywać dzisiaj? Czy zbyt mało korzystamy z niego w kontekście biznesowym? Co dzisiaj potrafimy w zarządzaniu wiedzą i dokąd zmierza ta dziedzina?

Prof. Marek Nahotko

Katedra Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, Uniwersytet Jagielloński

14.25 - 14.45

Strategiczne podejście do danych w organizacji.

W jaki sposób strategia organizacji łączy się z danymi i informacjami biznesowymi? Czy dane są strategicznie ważnym elementem środowiska biznesowego w organizacji? O tych i innych aspektach zarządzania danymi porozmawiamy we wstępie do dyskusji panelowej.

Jarosław Chrupek

Head of (Global) Data Management, British American Tobacco

14.45 - 15.30

Dyskusja panelowa

Strategia biznesowa firmy a planowanie rozwoju zasobów danych – jak skutecznie i trwale powiązać jedno z drugim

Czy organizacje biznesowe w Polsce potrafią długofalowo myśleć o rozwoju zasobów danych i wprowadzaniu ładu w zarządzaniu informacją? W jaki sposób należy wiązać planowanie strategiczne z rozwojem obszaru danych? Kiedy biznes rzeczywiście uzna dane i zarządzania informacją za obszar swojej ważnej odpowiedzialności?

Prowadzenie:

Przemysław Gamdzyk

CEO & Meeting Designer, Evention

Udział wezmą m.in.:

Jarosław Chrupek

Head of (Global) Data Management, British American Tobacco

Hubert Meronk

Executive Board Member, Bank Pocztowy SA

Józef Sulwiński

Leader Grupy Doradztwa Informatycznego, EY

15.30 - 15.45

Podsumowanie konferencji i nagrody dla uczestników

Przemysław Gamdzyk

CEO & Meeting Designer, Evention

Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką prywatności.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamknij