REGULAMIN

KONKURS CDO Forum Awards

I. Postanowienia ogólne i definicje

 1. Pierwsza edycja konkursu ma zasięg ogólnopolski, a udział w konkursie jest bezpłatny.
 2. Organizatorem konkursu jest Evention sp. z o.o., ul. Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa, +48 tel. (22) 535-30-33, kontakt@evention.pl, REGON: 146871262, NIP: 5252564839, wpisaną pod numerem KRS: 0000483800 do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy: 5 000 zł (wpłacony w całości), Warszawa.
 3. Celem konkursu jest:
 • wyłonienie firm i organizacji, których dorobek w obszarze zarządzania danymi wyróżnia się na rynku i może stanowić wzór dla innych;
 • nagłośnienie projektów w obszarze data, które przyniosły niezaprzeczalne, wymierne korzyści na poziomie swoich organizacji czy całych branż i ekosystemów;
 • promowanie profesjonalistów z obszaru zarządzania danymi i transformacji organizacyjnej, których dorobek wyróżnia się na polskim rynku.
 1. Definicje

Na potrzeby Regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie używanych określeń i skrótów:

 1. konkurs.cdoforum.pl – strona internetowa, służąca do zgłaszania zgłoszeń konkursowych.
 2. Inicjatywa biznesowa – nowy produkt lub usługa skierowana do klienta zewnętrznego, albo działanie skierowane do klienta wewnętrznego;
 3. Laureat – Uczestnik Konkursu lub Zespół, którego Projekt zajął jedno z trzech pierwszych miejsc w Konkursie, uprawniających do otrzymania nagrody;
 4. Projekt – praca konkursowa stanowiąca rozwiązanie problemu będącego tematem danej kategorii konkursu, zgłoszona przez Uczestnika Konkursu lub Zespół;
 5. Przesłanie Projektu – zgłoszenie Projektu przy wykorzystaniu portalu konkurs.cdoforum.pl
 6. Uczestnik Konkursu – pracownik Organizatora lub osoba fizyczna niepowiązana z Organizatorem stosunkiem cywilnoprawnym, będąca pracownikiem jednego lub kliku podmiotów, przystępujący do Konkursu indywidualnie lub w ramach zespołu (w zależności od kategorii)

II. Warunki uczestnictwa

 1. Termin przyjmowania zgłoszeń do udziału w konkursie upływa 30 czerwca 2023 r.
 2. Zgłoszenie do konkursu i uczestnictwo w nim są bezpłatne.
 3. W Konkursie w kategorii „CDO Lider ROKU” mogą wziąć udział menedżerowie zatrudnieni lub na stałe współpracujący z przedsiębiorstwem mającym siedzibę w Polsce i pełniący w tym przedsiębiorstwie w momencie dokonania zgłoszenia różne funkcje: Chief Data Officer, Head of Data czy inną analogiczną pod względem zakresu odpowiedzialności.
 4. W konkursie w kategorii „CDO PROJEKT ROKU” może wziąć udział firma lub instytucja publiczna działająca w Polsce, zgłaszająca się sama lub zaproszona przez organizatora.
 5. W kategorii „CDO PROJEKT ROKU” mogą wziąć udział tylko przedsięwzięcia, inicjatywy i pomysły, których realizacja w swojej zasadniczej części zakończyła się w roku 2022 i później.
 6. Zgłoszeniem do konkursu jest wypełniona ankieta konkursowa przekazana do Evention Sp. z o.o. (za pośrednictwem strony www).
 7. Ankieta konkursowa jest udostępniana uczestnikom przez organizatora konkursu na stronach WWW.
 8. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwa Komisja konkursowa, zwana dalej „Komisją”,

w składzie:

 1. Marcin Choiński - TVN Warner Bros Discovery
 2. Jarosław Chrupek - Upfield
 3. Andrzej Czechowski - Samsung Electronics Polska
 4. Łukasz Michalczyk - Link4
 5. dr Maciej Nawrocki - Bank Pekao
 6. Tomasz Nitsch - BNP Paribas
 7. Marek Wilczewski - Grupa PZU

III. Poufność danych

 1. Wszelkie informacje przekazywane w ramach konkursu przez uczestników są zachowywane w ścisłej tajemnicy i udostępniane tylko członkom jury oceniającym ankiety zgłoszone do konkursu.
 2. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przekazanych danych osobowych przez Evention sp. z o.o., ul. Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa, +48 tel. (22) 535-30-33, kontakt@evention.pl, REGON: 146871262, NIP: 5252564839, KRS: 0000483800 - do celów realizacji konkursu.

IV. Zasady oceny

 1. Nominowanych w konkursie wybiera niezależne jury, złożone z osób o odpowiednim doświadczeniu oraz reputacji zawodowej uznanej przez rynek na podstawie oceny przesłanych ankiet.
 2. W kategorii „CDO PROJEKT ROKU” wyłącznie niezależne jury wybiera nominowanych oraz zwycięski projekt w tej kategorii, poprzez ocenę zgłoszenia konkursowego, według pkt. 10.
 3. W kategorii „CDO LIDER ROKU”, w pierwszym etapie nominowanych wybiera skład jury, poprzez ocenę zgłoszenia konkursowego, według 10. Nominowani przez jury przechodzą do drugiego etapu konkursu, gdzie ich dokonania będą oceniane przez społeczność CDO Forum Club.
 4. Ocena kategorii „CDO LIDER ROKU” przez społeczność CDO Forum Club będzie dokonywana na podstawie zsumowanej ilości głosów na danego specjalistę.
 5. Głosowanie przez społeczność CDO Forum Club w kategorii „CDO LIDER ROKU” będzie możliwe poprzez wykorzystanie nowoczesnych narzędzi, metod oraz platform internetowych tj. m.in. ankiety internetowe i inne.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru możliwych kanałów dotarcia i narzędzi metod głosowania przez społeczność w kategorii „CDO LIDER ROKU”.
 7. Głosowanie przez społeczność CDO Forum Club w kategorii „CDO LIDER ROKU” odbędzie się od 18.08.2023 r. do 15.09.2023 r.
 8. Skład jury będzie podany do publicznej wiadomości do 25 kwietnia 2023 r.
 9. W każdej z kategorii skład jury może być osobny.
 10. Laureaci konkursu CDO Forum Awards wyłaniani są na podstawie trzech najważniejszych kryteriów:

W kategorii „CDO PROJEKT ROKU”:

 • Excellence – unikalność, innowacyjność, wyjątkowość projektu;
 • Impact – co dało wdrożenie projektu, przedstawienie szacunkowych korzyści z projektu, w tym potencjalnego wpływu na działalność biznesową;
 • Implementation – sposób wdrożenia i jakość prowadzenia projektu.

W szczególności ważne będą takie obszary jak:

 1. Wartość biznesowa: Projekt powinien wykazywać mierzalną wartość biznesową, taką jak zwiększone przychody / wynik finansowy / rentowność, oszczędności kosztów, optymalizacja procesów, wzrost satysfakcji klienta lub zmniejszone ryzyko.
 2. Innowacja: Projekt powinien zawierać elementy innowacyjne w zarządzaniu danymi lub technologiach (narzędziach).
 3. Współpraca: Projekt powinien bazować na współpracy między działami lub funkcjami w organizacji lub między organizacją a partnerami lub interesariuszami zewnętrznymi.
 4. Jakość danych: Projekt powinien wykazywać zaangażowanie w zapewnienie jakości, dokładności i kompletności danych.
 5. Bezpieczeństwo i prywatność danych: Projekt powinien wykazywać zaangażowanie w ochronę bezpieczeństwa i prywatności wrażliwych danych.
 6. Skalowalność: Projekt powinien wykazywać zdolność do skalowania lub replikowania praktyk zarządzania danymi lub technologii w innych miejscach organizacji lub w innych organizacjach.
 7. Wpływ: Projekt powinien przynieść pozytywny wpływ na organizację lub branżę.

W kategorii „CDO LIDER ROKU”:

 • Leadership – zdolności przywódcze, umiejętność współpracy;
 • Knowledge – doświadczenie i wiedza zawodowa;
 • Respect – rola i znaczenie w środowisku oraz uznanie z jego strony.

W szczególności ważne będą takie obszary oceny wskazanego kandydata na Lidera Roku CDO jak:

 1. Wizjonerskie przywództwo: powinien mieć jasną wizję tego, jak dane mogą być istotnym elementem uzyskiwania wartości / wzrostu biznesu i być w stanie przekazać tę wizję innym w organizacji. Powinien być w stanie inspirować i prowadzić innych do przyjęcia strategii opartych na danych.
 2. Zrozumienie biznesu: powinien umieć zrozumieć potrzeby i cele biznesowe organizacji oraz wykorzystywać dane do podejmowania decyzji, które przyczyniają się do osiągnięcia tych celów. Pomaga mu w tym zrozumienie rynku organizacji, trendów branżowych i potrzeb klientów.
 3. Kompetencje techniczne: powinien mieć dogłębne zrozumienie najlepszych praktyk zarządzania danymi, analizy danych oraz dostarczania informacji i wiedzy.
 4. Umiejętności współpracy i komunikacji: powinien umieć współpracować z innymi działami w firmie, aby zidentyfikować i ustalać priorytety dotyczące danych. W szczególności ważna jest umiejętność przekazywania technicznych informacji interesariuszom nienależącym do dziedziny technicznej, aby budować poparcie dla inicjatyw opartych na danych w całej organizacji.
 5. Orientacja na wyniki: powinien być w stanie wykazać mierzalne osiągnięcia biznesowe uzyskane dzięki inicjatywom opartym na danych.
 6. Etyka i zgodność: powinien być zaangażowany w etyczne praktyki zarządzania danymi oraz przestrzeganie obowiązujących regulacji i polityk – tak by zachować równowagę między potrzebą podejmowania decyzji opartych na danych, a koniecznością ochrony prywatności i bezpieczeństwa wrażliwych danych.
 7. Każdy z jurorów dokonuje samodzielnej oceny punktowej dla każdej z ww. kategorii, przy czym ostateczny wynik po zsumowaniu wyników cząstkowych i kalibracji może zostać zmodyfikowany w wyniku dyskusji pomiędzy członkami jury.
 8. Jury może zwrócić się do uczestników konkursu z prośbą o dodatkowe informacje.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawdziwość danych nadesłanych przez Uczestników Konkursu. Przedstawiciele organizatora mogą dokonać weryfikacji danych przedstawionych w ankietach konkursowych w przypadku włączenia danego uczestnika do grona nominowanych. Taka weryfikacja odbywa się w drodze sesji online.
 10. Patroni, sponsorzy i partnerzy Konkursu nie mogą mieć żadnego wpływu na wybór laureatów.

V. Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody

 1. Nagrodę w konkursie stanowi przyznanie tytułu „CDO LIDER ROKU” lub „CDO LIDER ROKU” wraz z dyplomem i statuetką w każdej z wyznaczonych kategorii.
 2. Tytuł „CDO LIDER ROKU” jest przyznawany przez jury w kategorii „CDO LIDER ROKU”.
 3. Tytuł „CDO PROJEKT ROKU” jest przyznawany przez jury w kategorii „CDO PROJEKT ROKU”.
 4. Jury zastrzega sobie prawo przyznania dodatkowych nagród specjalnych lub wyróżnień.
 5. Lista nominowanych uczestników konkursu zostanie ogłoszona na stronie konkursu (www.konkurs.cdoforum.pl).
 6. W danej kategorii liczba nominowanych podmiotów nie może być większa niż 4.
 7. Zwycięzcy konkursu zostaną ogłoszeni podczas wieczoru specjalnego 21 września 2023 r. w Warszawie.

VI. Uprawnienia laureatów Konkursu CDO Forum Awards

 1. Laureaci konkursu mają prawo do wykorzystania przyznanego tytułu „CDO LIDER ROKU” lub „CDO PROJEKT ROKU” wraz ze wskazaniem roku otrzymania nagrody w ramach swoich działań i aktywności.
 2. Laureaci konkursu będą promowani na łamach Raportu przygotowanego przez Organizatorów, który zostanie opublikowany we wrześniu 2023 r.

VII. Inne postanowienia

 1. Udział w Konkursie oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu w każdym momencie bez podania przyczyny.
 4. Informacje na temat Konkursu można znaleźć na stronie (www.konkurs.cdoforum.pl).
 5. Decyzje Organizatora, Rady Programowej i Kapituły Konkursu są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.

Informacja Administratora danych osobowych

[Administrator i dane kontaktowe administratora i Inspektora Ochrony Danych]

Administratorami danych osobowych jest Evention sp. z o.o., ul. Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa, +48 tel. (22) 535-30-33, kontakt@evention.pl, REGON: 146871262, NIP: 5252564839, wpisaną pod numerem KRS: 0000483800 do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy: 5 000 zł (wpłacony w całości), Warszawa.

Kontakt z administratorami jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail rodo@evention.pl lub pisemnie na wyżej wskazany adres siedziby administratorów. We wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym przez administratorów Inspektorem Ochrony Danych. Taki kontakt może się odbyć drogą elektroniczną na adres e-mail rodo@evention.pl lub pisemnie na adres rodo@evention.pl.

[Przetwarzanie danych]

Administratorzy mogą przetwarzać Pani/Pana dane w celu:

 • uczestnictwa w Konkursie organizowanym przez jest Evention sp. z o.o., ul. Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa, +48 tel. (22) 535-30-33, kontakt@evention.pl, REGON: 146871262, NIP: 5252564839, wpisaną pod numerem KRS: 0000483800 do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy: 5 000 zł (wpłacony w całości), Warszawa - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratorów; uzasadnionym interesem administratorów jest możliwość przeprowadzenia Konkursu oraz wyłonienia zwycięzców,
 • wypełniania przez administratorów obowiązków dotyczących przechowywania dowodów księgowych dotyczących Konkursu – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorach wynikającego z przepisów o rachunkowości, wypełniania przez administratorów obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorach wynikającego z przepisów prawa podatkowego.
 • Podanie danych osobowych w powyższych celach jest dobrowolne, ale niezbędne do ich realizacji.

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia Konkursu lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dowodów księgowych i prawa podatkowego.

Przekazywanie danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, w tym m.in. dostawcom usług IT, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

Pani/Pana prawa

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratorów Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratorów, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorami lub z Inspektorem Ochrony Danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce takim organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

CDO Forum

cdoforum.pl

Organizator konferencji

Evention sp. z o.o
Rondo ONZ 1
Warszawa, Polska
www.evention.pl

Kontakt

Weronika Warpas
m. +48 570 611 811
e: weronika.warpas@evention.pl