Regulamin Szczegółowy „CDO Forum Data Management & Governance″

Regulamin Konferencji „CDO Forum Data Management & Governance”

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin Szczegółowy obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2023 r.
 2. Regulamin Szczegółowy jest uzupełnieniem Regulaminu dostępnego https://evention.pl/regulamin-ogolny/
 3. Wszystkie pojęcia użyte w Regulaminie Szczegółowym, a uregulowane w Regulaminie mają znaczenie tam mu nadane.
 4. Osobą kontaktową ze strony Evention we wszelkich sprawa związanych z CDO Forum Data Management & Governance jest Anna Jurak, e-mail: anna.jurak@evention.pl
 5. Najważniejsze pojęcia oraz pojęcia dodatkowe to:
 • CDO Forum – Konferencja CDO Forum Data Management & Governance, której dotyczy niniejszy Regulamin Szczegółowy
 • Organizator / my / Evention - Evention sp. z o.o., ul. Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa, +48 tel. (22) 535-30-33, kontakt@evention.pl, REGON: 146871262, NIP: 5252564839, wpisaną pod numerem KRS: 0000483800 do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy: 5 000 zł (wpłacony w całości),
 • Polityka Prywatności Konferencji Evention – określa sposób przetwarzania danych, w tym przesyłania Notyfikacji. Polityka Prywatności Konferencji Evention jest dostępna https://evention.pl/polityka-prywatnosci-konferencji-evention/
 • Regulamin – Regulamin Ogólny Konferencji organizowanych przez Evention,
 • Regulamin Szczegółowy – Regulamin Szczegółowy określonego wydarzenia,
 • Uczestnik / Ty – osoba fizyczna, która zawarła Umowę z Organizatorem w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą albo wykonywanym zawodem,
 • Umowa – umowa o udział i przeprowadzenie Wydarzenia zawarta pomiędzy Nabywcą i Organizatorem w momencie potwierdzenia Rejestracji, na zasadach określonych w Regulaminie.
 1. Niniejszy Regulamin Szczegółowy reguluje szczególne zasady udziału w wydarzeniach organizowanych przez Evention.
 2. Każdy Uczestnik jest obowiązany do zapoznania się z Regulaminem oraz Regulaminem Szczegółowym przed dokonaniem Rejestracji.
 3. W przypadku, gdy Regulamin i Regulamin Szczegółowy zawierają odmienne lub wzajemnie wykluczające się postanowienia, pierwszeństwo w stosowaniu znajduje Regulamin Szczegółowy, a Regulamin pozostaje obowiązujący w pozostałym zakresie.

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI udziału w konferencji CDO Forum Data Management & Governance

 1. CDO Forum Data Management & Governance jest przeznaczona dla menedżerów odpowiedzialnych za rozwój i optymalizację biznesu.

Profil zawodowy: Chief Data Officer’ów albo osoby funkcjonalnie pełniące rolę CDO albo CAO, menedżerów z działów technologicznych i działów biznesowych z dużych organizacji intensywnie korzystających z danych, CIO i dyrektorów IT, Business Relationship Manager’ów, przedstawicieli działów biznesowych intensywnie wykorzystujących dane, architektów systemów i architektów danych, ekspertów od danych i przedstawicieli komórek BI, architektów IT i analityków. Konferencja nie jest skierowana do Konsumentów. Program Konferencji online dostępny jest pod adresem URL: https://devopsforum.pl/agenda/

 1. Konferencja jest organizowana przy współudziale organizacji wymienionych pod adresem URL:  https://devopsforum.pl/organizatorzy/ i w czasie Konferencji mogą pojawić się materiały promujące lub ulotki informacyjne.
 2. Liczba Uczestników w CDO Forum Data Management & Governance jest ograniczona.
 3. CDO Forum Data Management & Governance jest Konferencją hybrydową organizowaną w trybie webinarium dostępnego online na żywo oraz stacjonarnie, zgodnie z Harmonogramem dostępnym na stronie : https://devopsforum.pl/agenda/
 4. Na CDO Forum Data Management & Governance obowiązuje wyłącznie Rejestracja online za pomocą formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie https://devopsforum.pl/rejestracja/
 5. Rejestracja online możliwa jest wyłącznie do dnia przed konferencją lub do wyczerpania miejsc. Po tej dacie rejestracja online nie będzie możliwa. W szczególnych przypadkach prosimy o kontakt z osobą dedykowaną do kontaktu w CDO Forum Data Management & Governance i ewentualne indywidualne uzgodnienie warunków uczestnictwa w CDO Forum Data Management & Governance.
 6. W CDO Forum Data Management & Governance można wziąć udział wyłącznie w dacie i godzinach określonych w Harmonogramie.
 7. Udział w CDO Forum Data Management & Governance jest możliwy wyłącznie w lokalizacji wskazanej przez organizatora.
 8. CDO Forum Data Management & Governance obejmuje swoim zakresem:
 • przeprowadzenie CDO Forum Data Management & Governance zgodnie z Harmonogramem;
 • udział Prelegentów;
 • projekcję prezentacji multimedialnych CDO Forum Data Management & Governance;
 • możliwość udziału w dyskusjach i zadawania pytań z użyciem głosu / głosu i wizerunku;
 • dostępność prezentacji udostępnionych przez Prelegentów;
 • dostępność nagrania CDO Forum Data Management & Governance przez 30 lub 60 dni od jej przeprowadzenia.
 1. Aktualna Lista Partnerów CDO Forum Data Management & Governance znajduje się na stronie https://cdoforum.pl/organizatorzy/
 2. Lista Partnerów może zostać uzupełniona. Uczestnik jest obowiązany zapoznać się z aktualną Lista Partnerów.

DODATKOWE WYMAGANIA TECHNICZNE dla części online (jeśli taka będzie mieć miejsce)

 1. Część spotkań online towarzyszących CDO Forum Data Management & Governance odbywa się z użyciem narzędzia Zoom dostarczanego przez Zoom Video Communications, Inc. dostępnego na stronie https://zoom.us.
 2. Logowanie do CDO Forum Data Management & Governance jest możliwe przez przeglądarkę internetową z użyciem linku dostępowego.
 3. Uczestnictwo w CDO Forum Data Management & Governance nie wymaga posiadania żadnych dodatkowych narzędzi IT.
 4. Narzędzie, z użyciem którego będzie przeprowadzana CDO Forum Data Management & Governance, może ulec zmianie, o czym w przypadku, gdyby zmiana ta była znaczącej wagi, Evention poinformuje Uczestników najpóźniej 14 dni przed CDO Forum Data Management & Governance. W przypadku, gdy Uczestnik zostanie poinformowany o zmianie narzędzia IT w terminie późniejszym, przysługuje mu prawo do rozwiązania Umowy w terminie 3 dni bez ponoszenia Ceny. Pozostałe zasady dotyczące rozwiązania Umowy zostały określone w Regulaminie i Regulaminie Szczegółowym.
 5. Link do logowania do CDO Forum Data Management & Governance zostanie przesłany Uczestnikom najpóźniej w przeddzień CDO Forum Data Management & Governance.
 6. Uczestnik jest odpowiedzialny za zapewnienie warunków technicznych udziału w CDO Forum Data Management & Governance określonych w Regulaminie oraz Regulaminie Szczegółowym oraz zalogowanie się do CDO Forum Data Management & Governance z odpowiednim wyprzedzeniem pozwalającym na ewentualne usunięcie problemów technicznych po stronie Uczestnika.
 7. Evention dołoży wszelkich starań, aby w razie problemów z logowaniem do CDO Forum Data Management & Governance po stronie Uczestnika służyć mu radą i pomocą, jednak Evention nie zapewnia pomocy technicznej dla Uczestników.
 8. Niezależnie od Evention, korzystanie przez Uczestników z narzędzia Zoom wiąże się z koniecznością zapoznania się i akceptacji warunków świadczenia usługi przez jego dostawcę dostępnych na stronie internetowej https://zoom.us.
 9. Udział w konferencji przy wygaszonym urządzeniu mobilnym nie jest możliwe. By móc brać czynny udział w wydarzeniu niezbędne jest urządzenie z niewygaszonym ekranem z wystarczającym do swobodnego użytkowania poziomem naładowanej baterii.
 10. Evention nie ponosi odpowiedzialności za warunki oraz prawidłowość świadczenia usług przez dostawców narzędzi IT po stronie Uczestnika.

CENA ZA UDZIAŁ

 1. Udział w warsztacie CDO Forum Data Management & Governance jest płatny.
 2. Aktualny cennik znajduje się na stronie https://cdoforum.pl/rejestracja/
 3. Konferencje i wydarzenia Evention adresowane są ściśle określonych grup zawodowych, przy uwzględnieniu takich kryteriów jak wielkość Organizacji i branża w której działa Organizacja uczestnika oraz stanowisko służbowe zajmowane przez uczestnika. Evention zastrzega sobie prawo do przyznania możliwości udziału w konferencji przy uwzględnieniu ww. kryteriów, charakterystycznych dla danej konferencji czy wydarzenia.
 4. Wyrażenie zgód na otrzymywanie materiałów marketingowych od Organizatora i Partnerów jest w pełni dobrowolne i nie stanowi warunku udziału w CDO Forum Data Management & Governance.

REZYGNACJA Z CDO Forum Data Management & Governance

 1. Uczestnik ma prawo zrezygnować z uczestnictwa z CDO Forum Data Management & Governance bez ponoszenia kosztów do 7 dni przed konferencją.
 2. W celu rezygnacji Uczestnik jest obowiązany przesłać informację o rezygnacji zgodnie z Regulaminem na adres osoby kontaktowej wskazanej w §1 ust. 4 powyżej.
 3. Rezygnacja złożona po terminie określonym w ust. 1 powyżej lub w sposób niezgodny z Regulaminem nie zwalnia Uczestnika od poniesienia kosztów uczestnictwa w CDO Forum Data Management & Governance niezależnie od tego, czy Uczestnik weźmie udział w Konferencji, a w przypadku wcześniejszego uiszczenia opłaty za uczestnictwo nie ulega ona zwrotowi niezależnie od tego, czy opłatę uiścił Uczestnik osobiście, czy Nabywca.
 4. Niepłacenie przez Uczestnika faktury, w tym faktury pro-forma, jak również brak udziału w konferencji, nie jest tożsame z rezygnacja z udziału w Konferencji

W pozostałym zakresie zastosowanie znajdują ogólne regulacje zawarte w Regulaminie.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. W celu prawidłowego przebiegu CDO Forum Data Management & Governance z użyciem narzędzia Zoom niezbędne jest stosowanie plików Cookies i innych podobnych narzędzi. Wszystkie pliki związane z udziałem w CDO Forum Data Management & Governance są wykorzystywane przez Evention wyłącznie do zapewnienia uczestnictwa Uczestników w CDO Forum Data Management & Governance, jej prawidłowego wyświetlania się i przebiegu od strony technicznej.
 2. Pozostałe informacje o wykorzystywaniu przez Evention plików Cookies i innych podobnych narzędzi znajdują się w Polityce Cookies strony Evention.
 3. W przypadku zadawania pytań lub uczestnictwa w dyskusji przez Uczestników publikowane będą również następujące Dane Osobowe: godzina aktywności Uczestnika / treść pytania lub wypowiedzi / wizerunek transmitowany w trybie „na żywo”.
 4. Przebieg CDO Forum Data Management & Governance będzie utrwalany za pomocą narzędzia audio/video (nagrywany), a nagranie będzie dostępne dla wszystkich Uczestników.
 5. Fragmenty nagrania z przebiegu CDO Forum Data Management & Governance mogą być wykorzystywane do promocji CDO Forum Data Management & Governance lub Organizatora po jej odbyciu się.

Niezależnie od Evention, Dane Osobowe Uczestników oraz informacje pozyskiwane przez pliki Cookies i inne podobne narzędzia są również przetwarzane przez dostawcę narzędzia do przeprowadzenia CDO Forum Data Management & Governance – Zoom. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Danych Osobowych, stosowania plików Cookies i inne informacje dotyczące prywatności Uczestników znajdują się na stronie dostawcy: https://zoom.us , w szczególności na stronach https://zoom.us/privacy-and-legal oraz w zakładkach: „Do Not Sell My Personal Information” oraz „Cookie Preferences”.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator udostępnia treść Regulaminu Szczegółowego przed zawarciem Umowy.
 2. Regulamin Szczegółowy może zostać okazany także w inny sposób, na indywidualne żądanie Uczestnika, Nabywcy lub osoby trzeciej, jeżeli występuje problem z wyświetleniem bądź przeczytaniem Regulaminu Szczegółowego. W tym celu prosimy o kontakt z osobą wskazaną do kontaktu dla CDO Forum Data Management & Governance: Anna Jurak, e-mail: anna.jurak@evention.pl.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie Szczegółowym.
 4. Każdy nowy regulamin obowiązuje dla osób, które nie zapisały się jeszcze na CDO Forum Data Management & Governance lub zaakceptowały nowy regulamin.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie CDO Forum Data Management & Governance, a także do jej odwołania w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych niezależnych od Organizatora. W przypadku odwołania Konferencji, informacja o tym fakcie zostanie przekazana zgłoszonym Uczestnikom, a dokonane opłaty za uczestnictwo zwrócone przelewem bankowym na konto, z którego nastąpiła płatność. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Szczegółowym oraz w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 6. W razie zmiany lub unieważnienia wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień Regulaminu Szczegółowego, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy.
 7. Wszelkie spory z Organizatorem będą rozstrzygane najpierw ugodowo, a następnie przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

CDO Forum

cdoforum.pl

Organizator konferencji

Evention sp. z o.o
Rondo ONZ 1
Warszawa, Polska
www.evention.pl

Kontakt

Weronika Warpas
m. +48 570 611 811
e: weronika.warpas@evention.pl